Hur effektivt är ditt team?

Publicerat 2017-03-30 14:39 av Annette Runsteen

Vad behövs för att ditt team ska lyckas? Vilka faktorer är viktiga för att ni ska arbeta effektivt tillsammans?

Mät teamets effektivitet med Team  Evaluator från Ensize*, som är ett verktyg som ger värdefull information om hur teamet fungerar.

Team Evaluator bygger på modern forskning kring vad som utmärker framgångsrika team. Det finns viktiga förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett team ska nå framgång. Några sådana framgångsfaktorer är t.ex. gemensamt mål, tillit, ledarskap, innovationsförmåga och feedback. Verktyget belyser vilka egenskaper teamet som helhet upplever som viktiga men också hur bra teamet anser sig vara på dessa.

Exempel på upplägg

  • Utskick av länk till frågeformulär till teamets medlemmar
  • Workshop (1/2 dag)
    • Återkoppling resultat
    • Framtagning av gemensam handlingsplan

Kontakta oss för mer information.

TE graf

TE utv behov

*) Ensize tillhandahåller analys- och mätverktyg för långsiktiga utvecklings- och förändringsarbeten inom ledarskap, organisation och mänskligt beteende. www.ensize.se .

 

Kategori